NAAM en ZETEL.

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Senioren Vereniging Oss/Maasland.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Oss.

DOEL.

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel:
  op te komen voor de lokale belangen van senioren in Oss en omgeving en het bieden van contactmogelijkheden zodat senioren in staat zijn om actief deel te nemen aan  de samenleving en voorts het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  a. een actieve inzet van de leden door middel van vrijwilligerswerk te stimuleren;
  b. eraan bijdragen dat de stem van senioren gehoord wordt bij lokale aangelegenheden;
  c. mogelijkheden bieden om sociale contacten te onderhouden;
  d. activiteiten organiseren waardoor leden kunnen bijblijven bij actuele ontwikkelingen;
  e. culturele, sportieve en recreatieve evenementen organiseren;
  f. diensten aanbieden, onder andere op het gebied van administratie en vervoer.

LEDEN. OPROEPINGEN, KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN.

Artikel 3.

 1. Het lidmaatschap van de vereniging is niet overdraagbaar.
 2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en de leeftijd van vijftig (50) jaar hebben bereikt.
 3. Alle oproepingen, kennisgevingen en mededelingen ingevolge deze statuten geschieden schriftelijk door middel van een al dan niet tegen ontvangstbewijs verzonden brief. Indien het lid hiermee instemt kan de oproeping, kennisgevingen en mededelingen geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.

TOETREDING EN AANVANG LIDMAATSCHAP. LEDENREGISTER.

Artikel 4.

 1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient te worden gericht aan het bestuur.
  Het bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating.
  Het bestuur deelt de aanvrager mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Indien de aanvrager als lid wordt toegelaten, vangt het lidmaatschap aan op de dag van de in de vorige zin bedoelde mededeling, tenzij in die mededeling een latere aanvangsdatum wordt vermeld.
  In geval van weigering staat voor de aanvrager gedurende een maand na de mededeling van de weigering beroep open op de algemene vergadering. Het beroep wordt ingesteld door middel van een kennisgeving aan het bestuur. De algemene  vergadering kan binnen een maand na het instellen van het beroep besluiten de aanvrager alsnog als lid toe te laten.
  Indien de algemene vergadering de aanvrager als lid toelaat, besluit zij tevens wanneer het lidmaatschap aanvangt.
 2. Ieder lid is verplicht aan de vereniging zijn adres op te geven.
 3. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.
 4. Leden van de vereniging nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, mede-georganiseerd of aan de leden worden aanbevolen.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

 1. Een lid houdt op lid van de vereniging te zijn:
  a. door zijn/haar overlijden;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan tot uiterlijk een december van het verenigingsjaar.
  Onverminderd het bepaalde in artikel 2:36 lid 4 Burgerlijk Wetboek kan een lid het lidmaatschap onmiddellijk opzeggen indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort duren, danwel doordat een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten  bedoeld in artikel 3.2. Het lidmaatschap eindigt alsdan op de datum van de kennisgeving waarbij het bestuur het lidmaatschap heeft opgezegd.
 4. Het bestuur kan slechts besluiten tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap, indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. In geval van ontzetting wordt het betrokken lid onder opgave van redenen van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld.
  Gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de algemene vergadering. Het beroep wordt ingesteld  door een kennisgeving aan de vereniging. Indien de algemene vergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, die hij binnen de vereniging bekleedt.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. CONTRIBUTIE.

Artikel 6.

 1. De leden zijn verplicht:
  a. tot betaling van een jaarlijkse contributie;
  b. tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging;
  c. aan het bestuur de gegevens te verstrekken die het nodig acht voor een goede uitvoering van de taak van de vereniging.
 2. Bij toetreding van een lid in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele contributie en bij toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd.
 3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit tot verhoging van de contributie te zijnen opzichte uit te sluiten.

BESTUUR,

Artikel 7.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur.
 2. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.
 3. Uitsluitend leden kunnen bestuurders zijn.

BENOEMING BESTUURDER.

Artikel 8.

 1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; alleen de voorzitter wordt in functie benoemd.
 2. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
 3. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder is het bestuur
  bevoegd een voordracht op te maken. De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen.

Iedere bestuurder treedt af op de eerstvolgende ledenvergadering nadat hij vier jaar in functie is. Een periodiek aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.

DE-FUNGEREN VAN EEN BESTUURDER. ONTSTENTENIS EN BELET.

Artikel 9.

 1. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
  a. door ontslag door de algemene vergadering;
  b. door zijn vrijwillig aftreden;
  c. door zijn periodiek aftreden;
  d. doordat hij ophoudt lid van de vereniging te zijn.
 2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende
  bestuurders of de enige overblijvende bestuurder met het bestuur belast. In een tussentijds ontstane vacature in het bestuur dient binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, te worden voorzien, tenzij de algemene vergadering binnen die termijn mocht besluiten de vacature niet te vervullen.
 3. Periodiek aftredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar.
 4. Een aftredende bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle zaken die hij ter zake van zijn functie onder zich heeft tegen ontvangstbewijs af te geven.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR.

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het beheer van en de
  beschikking over het vermogen van de vereniging binnen de grenzen van haar doel.
 2. Het bestuur is slechts met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te
  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
  bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
  vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
  sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen met betrekking tot door het bestuur
  te bepalen onderwerpen.
  Bepalingen in reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.

ORGANISATIE BESTUUR.

Artikel 11.

 1. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. De voorzitter van het bestuur is bevoegd een andere bestuurder als voorzitter van een bepaalde vergadering aan te wijzen.
  Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zonder dat hij een andere bestuurder als voorzitter heeft aangewezen, benoemt het bestuur zelf de voorzitter van de vergadering.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
  De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 3. Bestuursvergaderingen worden ten minste een maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder het verlangt.
 4. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur. De
  oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.
 6. De secretaris houdt notulen van het verhandelde in de bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de  secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.

BESLUITVORMING BESTUUR.

Artikel 12.

 1. In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien
  alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van artikel 11.5 en 11.6 zijn opgeroepen, onverminderd het bepaalde in artikel 12.2.
 2. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een  vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
 4. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem.
 5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een
  grotere meerderheid voorschrijven.
 6. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
 7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per elektronische post geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. De bescheiden waaruit van het nemen van een besluit buiten vergadering blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13.

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigings-bevoegdheid verlenen. Elk van deze personen kan de vereniging vertegenwoordigen binnen de grenzen van zijn bevoegdheid.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 14.

 1. Een algemene vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar en wel binnen zes
  maanden na het einde van het verenigingsjaar gehouden.
 2. Voorts wordt een algemene vergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, dit schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.
  Indien de algemene vergadering niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig artikel 14.3 wordt bijeengeroepen, is ieder van de verzoekers, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen; zodanige bijeenroeping kan ook geschieden door een advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan, in afwijking van het bepaalde in artikel 15.7 en 15.8, anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, behoudens het in artikel 18.3 bepaalde. In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de algemene vergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle  stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 5. In de jaarlijkse algemene vergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit en doet het bestuur ter goedkeuring door de algemene vergadering, onder overlegging van de nodige bescheiden daaronder begrepen de in artikel 16.3, bedoelde balans en staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 6. Verder brengt in die vergadering de commissie bedoeld in artikel 14.8, haar verslag uit.
 7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt
  het bestuur tot decharge voor het door hen gevoerde bestuur, tenzij de algemene vergadering een voorbehoud maakt.
 8. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De kascommissie onderzoekt de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere kennis, dan kan de kascommissie op kosten van de vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.

BESLUITVORMING.

Artikel 15.

 1. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
 2. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 3. Alle leden met uitzondering van geschorste leden hebben toegang tot de vergadering en hebben daar ieder het recht op het uitbrengen van één stem.
  Een geschorst lid heeft uitsluitend toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
  De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
 4. In de algemene vergadering heeft ieder lid recht op het uitbrengen van een stem.
 5. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
 6. Leden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de vereniging doen vertegenwoordigen. Een lid kan ten hoogste twee andere leden door middel van schriftelijke volmacht vertegenwoordigen.
 7. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur dan wel, zo deze met de leiding van de vergadering is belast of niet aanwezig is, een ander lid van de vereniging, door de voorzitter aan te wijzen, houdt de notulen.
  De voorzitter en de secretaris van een vergadering die op grond van artikel 14.2, laatste volzin, door een van de leden is bijeengeroepen, worden door de algemene vergadering aangewezen.
 8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende algemene vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering  ondertekend. De notulen worden in het notulenregister van de ledenvergadering  bewaard.

VERENIGINGSJAAR. BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.

Artikel 16.

 1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. Het bestuur is verplicht binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar een jaarrekening bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten op te maken.
  Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit. Het legt de jaarrekening met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. In deze vergadering brengt de kascommissie bedoeld in artikel 14.8 haar verslag uit.
 5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 6. Alle aan de vereniging toebehorende waarden worden, voor zoveel zij naar het oordeel van het bestuur niet voor het dagelijkse beheer nodig zijn, op een door het bestuur aan te geven wijze bij een bankinstelling gedeponeerd.

REGLEMENTEN.

Artikel 17.

 1. Nadere regels, betreffende de vereniging kunnen in een of meer reglementen worden neergelegd.
 2. Een reglement wordt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd.
 3. Een bepaling in een reglement, dat in strijd is met deze statuten, is nietig.

BIJZONDERE BESLUITEN.

Artikel 18.

 1. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, tot wijziging van de statuten of een reglement, dan wel tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 2. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten of een reglement of tot ontbinding bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan.
 4. Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen.
 5. Het bepaalde in de leden 18.2 is niet van toepassing indien in algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging van de statuten of een reglement met algemene stemmen wordt aangenomen.
 6. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte bevoegd.
 7. Wijzigingen in een reglement treden in werking na publicatie in het verenigingsorgaan.

VEREFFENING.

Artikel 19

 1. Onverminderd het in de wet bepaalde wordt de vereniging ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.
 2. Indien de vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vereniging de bestuurders als vereffenaars op.
 3. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
 4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven, wordt overgedragen aan de leden.
 5. Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden en
  andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen personen verklaarden ten slotte:

Eerste bestuur.

Het eerste bestuur bestaat uit vier (4) leden.
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, worden voor de eerste maal
tot bestuurslid benoemd:
1. de verschenen persoon sub 1., als voorzitter/penningmeester;
2. de verschenen persoon sub 2., als secretaris;
3. de verschenen persoon sub 3., als lid;
4. de verschenen persoon sub 4., als lid.

Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december tweeduizend vijftien.

Adres.

Het adres van de vereniging is 5341 RZ Oss, Nieuwe Brouwerstraat 17.

Inschrijving in het handelsregister.

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.

WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris,
bewaarder van deze akte.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

WAARVAN AKTE is verleden te Oss, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door  mij aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen personen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze
akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.